חדשות באתר
תמונת השבוע
 צילום יענקלה קירש 
ברוכים הבאים לקיבוץ גת
םהל רשפאמה רוסמו בידא תוריש םילבקמ םלוכ .תונטייקו םידבוע ידעו ,טרופס תוצובק ,תוחפשמ חראמ טרופסה זכרמ םיריחמב יונמ תשיכרל תורשפא תמייק .הניל אלל םג טרופסה זכרמב תולבל ןתינ .שפונבו טרופסב קוסעל "יקנ שאר" .םינורחא ןונכת יבלשב םיאצמנ הכירבל םומיחו יופיח .ףרוחב םג להקל םיחותפ םינקתמה בור .םיחונ

תמונת השבוע
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט