חסר רכיב

הקוד האתי לשימוש באתר


תכלית ומטרות אתר הקיבוץ:

אתר הקיבוץ נועד להיות ערוץ להעברת מידע חיוני לחבר ולתושב מאת בעלי התפקידים, המוסדות, ונותני השירותים השונים.
להנגיש מידע לחברים ולתושבים ולעודד שקיפות ניהולית
להוות פלטפורמה ובמה לשיח ציבורי בין החברים להנהלה, ובין החברים לבין עצמם.
לשמש 'מקום מפגש וירטואלי' לחברי הקהילה (לוח מודעות, פרסום עסקי, המלצות, גלריות תמונות, דעות אישיות, וגם פרגון ומתן מילה טובה...)
הקוד האתי של האתר נועד להסדיר את הכללים שיאפשרו שיח מכבד ומתן אינפורמציה עדכנית ואמינה, ולאזן בין חובת חופש-הביטוי וזכות הציבור לדעת לבין חובת השמירה על צנעת הפרט ושמירה על כבוד האדם (בין אם חבר קהילה או בעל תפקיד בקיבוץ) וכן שמירה על האינטרסים של הקיבוץ והקהילה.
בעלי תפקידים:
באחריות בעלי תפקידים, רכזי צוותים וועדות, נותני שירות וכיו"ב (אם בהתנדבות או בשכר) להביא באתר לידיעת הציבור מידע עדכני הנוגע לו, ויפעלו להגברת השקיפות הניהולית "בגיזרתם'"
באחריות כל הנ"ל להוציא עדכונים תקופתיים לציבור, כ"א בהתאם לנפח ואופי הפעילות הנגזר מתפקידו (אחת לחודש / לרבעון / לחצי שנה וכו')
בעל תפקיד שהתקבלה אצלו שאליתא או פניה בדרך האתר, ידאג לפרסם לה תגובה באתר לא יאוחר מיומיים (2 ימי עבודה) מפרסום הפניה.
חברי קהילת גת:
באתר מדורים שונים בהם יכולים לפרסם חברי הקיבוץ והתושבים. יש להקפיד על שימוש נאות ופרסום הדברים במדור ובמקום המיועד לנושא ותוכן הפרסום (לדוגמה: להימנע מקידום ופרסום עסקי, במדור המיועד לפניות אל ההנהלה וכד')
ככלל – האתר אינו מאפשר תגובה ופרסום אנונימיים, וכל פרסום/תגובה/שאלה/או דעה מותנה בכניסה מזוהה למערכת.
במקרים חריגים יוכל מי שמעוניין לפנות למנהלת האתר בבקשה לפרסם דבר מה תוך שמירת שמו במערכת, בהתאם לשיקול דעתה ובהתייעצות עם מנהל הקהילה.
האתר נועד, בין היתר, גם לתת במה להבעת דעה אישית (הצגת שאלות, כתיבת דבר ביקורת וכו') וליצירת
שיח ציבורי בנושאים שעל סדר-היום.
הנ"ל מותנים בהתייחסות נאותה - לגופו של עניין ולא לגופו של אדם - ובשימוש בשפה מכובדת, מובנת
וברורה – תוך הפגנת יושרה, דיוק בפרטים, נאמנות לאמת,איפוק, וזהירות.
יש להימנע מהוצאת לשון הרע, מאי דיוקים או מפרסום נתונים שגויים וחצאי אמיתות, מהתבטאות בשם צד
שלישי, או פגיעה בפרטיות, כבוד האדם, ורגשות הציבור. כמו גם מפרסום דברים לא נאותים: גילויי אפליה,
גזענות, או שימוש בקללות, גידופים או איומים
אין לפרסם החוצה מהמידע המובא באתר (ובכללן תמונות, דוחות תקציב, ותכתובות לציבור) ואין להשתמש
במידע המובא באתר באופן אשר יפגע במי מחברי הקהילה או בעלי התפקידים, או באופן שיש בו להסב נזק
לקיבוץ.
הנהלת האתר:
הנהלת האתר תהייה מחויבת לשירות האינטרס הציבורי, ותפעל ללא משוא פנים לקיים את חזון האתר המפורט לעיל.
מנהל/ת האתר זכאי/ת למחוק או לעכב פרסום של דברים העומדים בניגוד לקוד-האתי המפורט כאן.
במקרה של תלונה או אי הסכמה עם הנהלת האתר – יובא הנושא לבירור אצל מנהל הקהילה או מזכירות הקיבוץ.

חסר רכיב